Status Altaparken

Fotball

Reidar i anleggsutvalget gir en oppdatering på status rundt Altaparken. 

Alta IF jobber for fullt med planene for realisering av Altaparken på Aronnes. Klubbens anleggsutvalg har fått utarbeidet et forslag til ny reguleringsplan (arealplan) for området som ble oversendt Alta kommune før nyttår. Planutvalget (politisk utvalg) vedtok i februar at forslaget skulle legges ut på høring i 6 uker. Høringsfristen er nå gått ut og det har kommet inn til sammen 14 høringsuttalelser. Målsetningen er at planen skal kunne vedtas av kommunestyret i løpet av juni 2023.

Innenfor planområdets sørlige del (nærmest Aronnesveien) foreslås det etablert en kolonialbutikk (Coop) samt et boligområde med 50 leiligheter. Disse grepene gjøres i et forsøk på å skaffe klubben nødvendig egenkapital til å utvikle Altaparken.

De øvrige delene av planområdet foreslås regulert til idretts- og frilufts formål. Tanken er at Altaparken skal tilrettelegges for organisert og uorganisert idretts- og friluftsaktivitet av ulik karakter til glede for hele byens befolkning. Det legges blant annet opp til etablering av en lang rekke utendørs idretts- og friluftsanlegg. I hjertet av dette anlegget ønsker klubben å etablere Altaparken arena som blant annet skal inneholde nytt klubbhus i kombinasjon med en større flerbrukshall for bl.a. turn, håndball, klatring m.m. samt en ny fotballstadion. Den planlagte turnhallen vil bli kommunalt eid og  del av arenaprosjektet og Alta IF er allerede i god dialog med Alta kommune og Alta turnforening knyttet til denne hallen. Kommunestyret vedtok i januar at det skal settes av 30 millioner i budsjettet for 2024 for etablering av ny turnhall. Dersom klubben lykkes med å skaffe nødvendig finansiering på plass er målsetningen å kunne stikke spaden i jorda for deler av dette anlegget i løpet av 2024.

Klubben har i løpet av de siste 6-7 årene bygd aktivitetsanlegg for i overkant av 20 millioner kroner. Blant anleggene som er bygd kan nevnes; Villaksbanen med flomlysanlegg (11 kunstgressbane), Kraftlagsløypa (lysløype), 3 gapahuker med grillplasser, nytt skileikanlegg, sandvolleyball bane, fotballtennisbane, balanse- og trampolinepark, styrketreningsposter, sykkelløype og frisbeegolfbane. Sistnevnte anlegg har vært en kjempesuksess og genererer svært stor aktivitet i området. Sparebank1 Nord Norge, Alta Kraftlag og Amfi/Thon-stiftelsen har frem til nå vært de mest sentrale bidragsyterne til at disse anlegges har vært mulig å realisere, så klubben retter en særskilt takk til disse bedriftene samt øvrige deler av næringslivet som på ulike måter har bidratt til finansiering av disse anleggene.

I tillegg til Alta IFs egne planer jobber flere andre aktører med større utbyggingstiltak i umiddelbar nærhet av Altaparken. Alta rideklubb jobber med å etablere ridebaner og ridehall i området og Nordlysbyen eiendom planlegger å bygge et stort antall leiligheter like øst for Altaparken på det gamle Jørgensen jordet. Sommeren/høsten 2023 vil det dessuten i regi av Finnmark fylkeskommune også bli igangsatt utbygging av nytt vegkryss på Aronnesveien inn mot Altaparken som skal kunne håndtere den fremtidige trafikkveksten.

Reidar Olsen /v Alta IF anleggsutvalg.