Saksdokumenter og innkalling til årlig møte i fotballgruppa

Fotball

Til medlemmene i Alta Idrettsforening,

Fotballstyret innkaller herved til årlig møte i Fotballgruppa i Alta IF. Møtet avholdes tirsdag 23. februar, klokken 18:00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årlig møte skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av møtet, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen mandag 22. februar her. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner du her:
Alta IF Fotball – Årsmelding 2020 revidert 16.02.21

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årlig møte. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årlig møte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Alta IFs lov.

Ved spørsmål som gjelder årlig møte, kan styreleder Annie Abrahamsen Wik kontaktes på styrelederfotball@altaif.no.

Velkommen til årlig møte i Alta IF Fotball!