Politiattest ordningen

Politiattest ordningen

Utdrag fra NIF’s info om politiattester på sine sider:

Når plikter idrettslaget å innhente politiattest?
Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Legger ved bekreftelse som sendes inn sammen med søknad om politiattest og skjema for registrering.
Link til søknad politiattest: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
Bekreftelse fra klubben som sendes inn med søknad: Vedlegg til søknad politiattest

Politiattesten er viktig virkemiddel for å hindre at uønskede hendelser skjer i idretten. I 2021 gjennomføre NIF fagteam barneidrett et webinar med dette som tema.
Se webinar om politiattestordningen i opptak (idrettsforbundet.no)