Sportslig

Sportsplan

Vår sportsplan for Alta IF Håndball kan lastes ned her. Sportsplan revidert september 19

Learn Handball

Holdninger

Vi skal alle ta ansvar for å skape trivsel, trygghet og godt humør i laget, og i mellom våre lag. Vi må alltid huske på at vi er en klubb, og vi skal støtte og styrke hverandre i klubben, og vise respekt for spillere, ledere og foreldre også fra andre klubber. Alta IF spiller tøft men fair!

 • I Alta IF skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive!
 • I Alta IF skal vi gjøre hverandre gode!
 • I Alta IF har vi rett til medbestemmelse, men vi følger beslutninger lojalt.

Trenerens og lagleders rolle

Trenere og lagledere er rollemodeller for spillerne. Positive holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre.

Lagledere er ofte klubbens ansikt ovenfor samarbeidende klubber, dommere og samfunnet for øvrig. Det er derfor overordnet viktig at våre lagledere følger klubbens holdninger og verdi syn.

Trenere og lagledere skal:

 • Stimulere egne spillere, foreldre og andre til å styrke og bygge en felles identitetsfølelse for alle i Alta IF
 • Gjennom sin opptreden å stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspiller, motspillere, dommere og motstandernes ledere og foreldre.
 • Trenere og lagledere skal legge til rette for trivsel, og utvikling av gode ferdigheter gjennom rettledning og læring.
 • Trenere og lagledere skal, både på trening og i kampsituasjoner legge vekt på læringseffekten både for laget og enkeltspillere,og søke å oppnå dette uten at enkeltspillere blir unødig utsatt ved manglende prestasjon eller resultat.
 • Lagledere og trenere plikter å gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller diskriminerende opptreden. Trenere og lagledere skal se til at Fair Play følges av alle våre lag.

Utenfor banen handler det også om at enhver idrettsleder blir forbundet med det idrettslaget han eller hun tilhører.

Foreldrenes rolle

En av våre viktigste ressurser er foreldrene. Norges Håndballforbund har satt opp en plakat de kaller for Foreldrevettreglene.

Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. Denne ønsker vi at alle foreldre i klubben skal følge.

Til slutt: Av hensyn til spillere og lagledelse oppfordrer vi foreldre og andre tilskuere til å oppholde seg i god avstand fra disse under kamp – helst på motsatt side av banen (gjelder ikke mini). 


Spillerens rolle

Holdninger, generelt:

 • I Alta IF støtter vi alltid andre Alta IF lag
 • Representere klubben på en positiv måte i alle sammenhenger
 • Vær presis, meld fra dersom du ikke kan møte. Grunn skal oppgis.
 • Møt alltid opp til trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales
 • Spilleren og foreldre er selv ansvarlig for å innhente info hvis man ikke har vært på trening, kamp eller møter. Ring om du lurer på noe
 • Hold eget, andres og lagets utstyr i orden
 • Vis disiplin på og utenfor banen, gjør det du får beskjed om
 • Vær lojal, styrkende og støttende mot klubb, medspiller, trenere og ledere
 • Si ifra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøyd med noe
 • Vis respekt for andres følelser og meninger
 • Avstå fra bruk av alkohol, tobakk og andre rusmidler
 • Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister
 • Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både hjemme og borte
 • Bidra til å skape trivsel, trygghet og humør i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet

Spesielt i forbindelse med trening:

 • Vær konsentrert og disiplinert. Ha en positiv innstilling til alle øvelser
 • Læring er aktiv innsats, gode ferdigheter kommer gjennom systematisk trening
 • Egen innstilling til trening er avgjørende for resultatoppnåelse
 • Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer
 • Gode holdninger til oppvarming og uttøyning er viktig for å unngå skader
 • Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt.

Spesielt under kamp:

 • Vis respekt for med- og motspillere, trenere og dommere, unngå kjeftbruk.
 • Være positiv og støttende til lagkamerater, vi skal gjøre hverandre gode!
 • Trener har ansvar for laguttak og spillerbytter
 • Hold fokus på det som skjer på banen, unngå prat med tilskuere under kamp
 • Innbyttere skal holde seg i trenerens umiddelbare nærhet
 • Akseptere nederlag og feire suksesser!
 • Vær ydmyk og positiv til rettledning og følg beskjeder fra trenere

 

Trener – funksjonsbeskrivelse

Har hovedansvar for laget. Trener skal forberede og gjennomføre treninger, samt lede laget i kamper og turneringer. Videre skal treneren sørge for at treningene blir gjennomført på en variert og god måte, slik at målet om spillerutvikling ivaretas. Kamper skal gjennomføres etter «fair play» prinsippet, slik at en representerer klubben på en god måte. Det er viktig at trener også fremstår som en god rollefigur for spillerne både på og utenfor banen. Treneren skal sette seg godt inn i sportsplanen, og rette seg etter denne.

Utover det treningsfaglige, er trenere rollemodeller. Det forventes at trenere er sitt ansvar bevisst i forhold til å skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø. Sportsplanen skal gi trenere nødvendig innsikt og rettledning som skal sikre kontinuitet i klubbens treningsarbeid.

Sportslig leder skal være trenenes samarbeidspartner og sørge for utvikling og støtte.

Treneren må holde seg oppdatert i terminlistene. Nødvendige endringer meldes til administrasjon.

 

Foreldrekontakt

Foreldrekontaktens oppgave er å fordele oppgavene blandt alle foreldrene

Være med å tilrettelegge for lagets sportslige – og sosiale aktiviteter, samt sørge for å få forståelse blant foreldrene for den jobben klubben gjør. Foreldrekontakten(e) utgjør ledergruppen sammen med trenerne. Oppgavene kan deles med en oppmann. Punkter i rødt er forslag til oppgaver for oppmann

Oppgaver som foreldrekontakten er ansvarlig for:

 • Foreldrekontakten deltar på klubbens foreldremøter og innkaller til lagets foreldremøte.
 • Kontrollere og levere til administrasjonen fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag i begynnelsen av hver sesong. Listene skal inneholde navn, adresse fødselsdato og tlf.nr. til hver spiller, e-post og foresatt. Listene skal holdes à jour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til administrasjonen.
 • Levere ut lisensinformasjon til lagets spillere, sjekke at lisens (fra det året spiller fyller 13 år) er betalt før første kamp i januar.
 • Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er oppdatert til enhver tid. (drakter, førstehjelpsutstyr og lignende.) Gi beskjed til administrasjon ved behov for utstyr/drakter.
 • Informere spillere og foreldre om oppdater terminliste (må sjekke kampdagbok for endringer minst ukentlig).
 • Samle inn egenandeler for reiser og levere disse på kontoret samen med passasjerlister senest 6 dager før avreise. Ev. sette pengene på konto og sende passasjerlister på e-post.
 • Sørge for at penger/egenandeler laget skal samle inn til klubben blir levert/overført til klubben.
 • Hovedkoordinator og hovedkontakt/talerør mellom foreldre og lagledelse/trenere.
 • Hovedansvarlig for dugnader og arrangementer i klubbens regi når laget er satt opp med hovedansvar. Se «Sjekkliste arrangør Altahallen»
 • Ansvarlig for å varsle foreldre om dugnad/vakter og sette opp vaktliste. Tilbakemelding gis til arrangementsansvarlig/ administrasjon om hvem som har vakt.
 • Ha oversikt over (føre lister) over hvem som deltar, har deltatt og hvem det er sin tur til dugnadsinnsats neste gang.
 • Sosiale tiltak ifbm. og utenom trening/kamper. Foreslå og koordinere felles opplegg som bespisning, sosialt samvær etc. under cuper/arrangementer.
 • Ansvarlig for organisering i forbindelse med turneringer i samarbeid med administrasjonen (for eksempel kjøring, overnatting, samle inn deltaker avgift, sosialt samvær osv).
 • Annet foreldregruppen og laget finner nødvendig å koordinere
 • Gjøre seg kjent med sportsplan og videreformidle nødvendig innhold til foreldrene.

Håndtering av penger

En forelder på hvert lag bør opprette en konto merket laget. Det må føres regnskap som legges frem på hvert foreldremøte, og gjerne etter hver reise. En annen forelder kan velges til «revisor», kontrollør av regnskapet. Alta IF har rett til å få innsyn i kontobevegelsene og regnskapet for laget ved grunnet behov.

Alle lag skal oppgi til håndballkontoret hvem som er kontoeier for det enkelte lag. Faktura til laget blir sendt kontoeier med kopi til foreldrekontakt. Laget kan også velge å samle alt inn i kontanter. Det bør allikevel lages enkelt regnskap over innsamlede midler og utbetalte midler.