Hovedside Fotball Håndball Friidrett Langrenn Volleyball Hovedstyret Boccia
Login   
Banner
Herrer Damer Barn/ Ungdom Håndballgruppa Sportslig Linker Altaturneringa Kontakt oss

Alta IF hådballgruppa sportsplan.PDF

Sportsplan for Alta IF-Håndballgruppa

1. Forord

Sportsplanens formål er å være et verktøy og hjelpemiddel for de personer som er involvert i klubbens sportslige arbeid. Her ligger rammevilkårene for Alta IF håndball barn og unge. Planen skal brukes av alle lag og er for ledere, trenere, spillere, dommere og foreldre. Den skal sikre at det jobbes mot klubbens definerte målsettinger. Handlingsplan, vedtatt på årsmøte, har målsetninger for året.

Videre gir planen føringer og retningslinjer for klubbens arbeid med holdninger, spillerutvikling, rekruttering og miljø. I tillegg til å bruke Sportsplanen har alle et ansvar for å holde seg oppdatert på aktiviteter/hendelser på hjemmesiden www.altaif.no.

 

2. Mål

 • Alta If handball skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å være en del av klubben.
 • Klubben skal stille lag i alle aldersklasser, og gi et tilbud om minihandball ved følgene skoler: Komsa, Aronnes, Elvebakken og Kaiskuru.
 • Gi sportslige utfordringer til alle spillere på alle nivåer.
 • Skape et inkluderende, utviklende og sportslig miljø der alle aktører føler tilhørighet til klubben.

 

3. Delmål

 • Jobbe aktivt med rekruttering og arbeide for å hindre frafall av spillere, engasjerte foreldre og trenere.
 • Foreldre skal oppmuntres og motiveres til å ta del i klubbens aktiviteter, slik at det sportslige tilbudet og ambisjoner kan opprettholdes.
 • Gi tilbud og stille krav om kompetanseutvikling for trenere gjennom kursing/skolering.
 • Idrettsglede og humør på treninger og i kamp.
 • Framskaffe spillere med gode tekniske og taktiske ferdigheter.
 • Lagene skal hevde seg i toppen i sine klasser.
 • Alta IF skal hvert år delta med et lag i kvalifisering til Bringserien.

 

4. Visjon og verdier

Vår visjon er: 

Stolthet lengst nord!

 

5. Holdninger

Vi skal alle ta ansvar for å skape trivsel, trygghet og godt humør i laget, og i mellom våre lag. Vi må alltid huske på at vi er en klubb, og vi skal støtte og styrke hverandre i klubben, og vise respekt for spillere, ledere og foreldre også fra andre klubber. Alta IF spiller tøft men fair!

 • I Alta IF skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive!
 • I Alta IF skal vi gjøre hverandre gode!
 • I Alta IF har vi rett til medbestemmelse, men vi følger beslutninger lojalt.

AIF Håndball skal jobbe med holdningsskapende arbeid. Verdiene under er bærebjelkene for å lykkes med dette og skape et sundt idrettsmiljø. Vi skal stimulere til «Fair play» og idrettsglede. Vi skal respektere dommere, konkurrenter og medspillere. Alle i klubben skal føle seg velkommen. AIF Håndball skal bygge sin aktivitet på Norges håndballforbund sine verdier:

·         Begeistring
·         Innsatsvilje
·         Respekt
·         Fair Play

 

5.1 TRENINGSAVGIFT FOR SESONGEN 

Aktivitetsavgiftene vedtas hvert år på årsmøte. Se protokoll fra årsmøte for å finne den konkrete aktivitetsavgiften.

5.2 DUGNAD

Alta If ønsker å være en positiv aktør for barn og unge. For å få dette til, er vi helt avhengig av dugnadsarbeid fra spillere og foreldre. Vi har mange foreldre som gjør en kjempeinnsats og for at ikke belastningen skal bli for stor, er vi avhengig av at alle bidrar til fellesskapet. Mange har positive opplevelser med dugnad da det er en sosial arena for å bli kjent med andre.

Det er ingen felles dugnader i håndballgruppa utenom Altaturneringa i håndball i uke 5 hvert år. Hvert serielag (11-16) skal hente inn kr 10.000,- i dugnadspenger som overføres til håndballgruppa innen 1.nov. Vedtatt på årsmøte.For øvrig må hvert lag regne med å få arrangøransvaret ca. 2-3 dager i Altahallen. Det innebærer å stille med folk til arrangementsansvarlig, sekretariat, dommervert, billettsalg, vakter, kiosk, opp- og nedrig til arrangementet.

5.3 TRENERENS OG LAGLEDERENS ROLLE

Trenere og lagledere er rollemodeller for spillerne. Positive holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre.  Lagledere er ofte klubbens ansikt ovenfor samarbeidende klubber, dommere og samfunnet for øvrig. Det er derfor overordnet viktig at våre lagledere følger klubbens holdninger og verdi syn.   Trenere og lagledere skal: 

 • Stimulere egne spillere, foreldre og andre til å styrke og bygge en felles identitetsfølelse for alle i Alta IF
 • Gjennom sin opptreden å stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspiller, motspillere, dommere og motstandernes ledere og foreldre.
 • Trenere og lagledere skal legge til rette for trivsel, og utvikling av gode ferdigheter gjennom rettledning og læring.
 • Trenere og lagledere skal, både på trening og i kampsituasjoner legge vekt på læringseffekten både for laget og enkeltspillere, og søke å oppnå dette uten at enkeltspillere blir unødig utsatt ved manglende prestasjon eller resultat.
 • Lagledere og trenere plikter å gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller diskriminerende opptreden. Trenere og lagledere skal se til at Fair Play følges av alle våre lag. 

Utenfor banen handler det også om at enhver idrettsleder blir forbundet med det idrettslaget han eller hun tilhører. 


5.4 FORELDRENES ROLLE

En av våre viktigste ressurser er foreldrene. Norges Håndballforbund har satt opp en plakat de kaller for Foreldrevettreglene.

Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. Denne ønsker vi at alle foreldre i klubben skal følge.  

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge, møt opp på kamp når du kan!
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i håndballmiljøet.
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt.
 • Respekter trenerens bruk av spillere - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente.
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner. 

Til slutt: Av hensyn til spillere og lagledelse oppfordrer vi foreldre og andre tilskuere til å oppholde seg i god avstand fra disse under kamp - helst på motsatt side av banen (gjelder ikke mini).

5.5  SPILLERENS ROLLE

Holdninger, generelt:

 • I Alta IF støtter vi alltid andre Alta IF lag
 • Representere klubben på en positiv måte i alle sammenhenger
 • Vær presis, meld fra dersom du ikke kan møte. Grunn skal oppgis.
 • Møt alltid opp til trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales Spilleren og foreldre er selv ansvarlig for å innhente info hvis man ikke har vært på trening, kamp eller møter. Ring om du lurer på noe
 • Hold eget, andres og lagets utstyr i orden
 • Vis disiplin på og utenfor banen, gjør det du får beskjed om
 • Vær lojal, styrkende og støttende mot klubb, medspiller, trenere og ledere
 • Si ifra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøyd med noe
 • Vis respekt for andres følelser og meninger
 • Avstå fra bruk av alkohol, tobakk og andre rusmidler
 • Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister
 • Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både hjemme og borte
 • Bidra til å skape trivsel, trygghet og humør i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet

Spesielt i forbindelse med trening

 • Vær konsentrert og disiplinert. Ha en positiv innstilling til alle øvelser
 • Læring er aktiv innsats, gode ferdigheter kommer gjennom systematisk trening
 • Egen innstilling til trening er avgjørende for resultatoppnåelse
 • Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer
 • Gode holdninger til oppvarming og uttøyning er viktig for å unngå skader
 • Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt.

Spesielt under kamp

 • Vis respekt for med- og motspillere, trenere og dommere, unngå kjeftbruk.
 • Være positiv og støttende til lagkamerater, vi skal gjøre hverandre gode!
 • Trener har ansvar for laguttak og spillerbytter
 • Hold fokus på det som skjer på banen, unngå prat med tilskuere under kamp
 • Innbyttere skal holde seg i trenerens umiddelbare nærhet
 • Akseptere nederlag og feire suksesser!
 • Vær ydmyk og positiv til rettledning og følg beskjeder fra trenere


6. Spillerutvikling

Barn og ungdom skal gis et sportslig tilbud tilpasset de enkelte alderstrinn. Sportsplanen angir under dette avsnittet ferdighetsmål for de enkelte alderstrinnene. Dette gjøres for å sikre at hver enkelt spiller oppnår størst mulig følelse av mestring og nødvendig utvikling. I tillegg gir dette en ramme for trenerne på de ulike trinnene.

I tillegg er det av viktighet at spillerne får trent opp gode tekniske, taktiske ferdigheter og gode holdninger. Klubbens trenere skal opplyses om og motiveres til å legge opp treningene slik at de møter målet om klubbens vedtatte spillerutvikling.

Les resten her Spillerutvikling


7. Seriespill og turneringer

Tabell med årsklasse inndelt ift seriespill og turneringer...

Årsklasse

Seriespill

6-9 (1-4 klasse)

 

10 (5. klasse)

Spiller i regional serie

11-12

Spiller i regional serie

13-14

Spiller i regional serie

15-16

Spiller i regional serie og Toppserien

18 år

Spiller i regional serie

Senior

Spiller i NHF serie

Alder

Jan

Feb

Mar

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

6-7-8

 

Alta-turnering

 

 

 

Høstslipp, Alta

Oles cup, BUL

Julecup, Alta

9

 

Alta-turnering

Vennskaps-tunering, Nordreisa

 

 

Høstslipp, Alta

Oles cup, BUL

Julecup, Alta

10

 

Alta-turnering

Vennskaps-tunering, Nordreisa

 

Kystcup, Skjervøy

 

 

 

11

Nyttårs-turnering, Kirkenes

Alta-turnering

 

 

Ishavscup, BUL

 

 

 

12

 

Alta-turnering

 

 

Ishavscup, BUL

 

Rallarcup, Kiruna

 

13

 

Alta-turnering

 

 

Ishavscup, BUL

 

Rallarcup, Kiruna

 

14

Nyttårs-turnering, Tromsø

Alta-turnering

 

 

Ishavscup, BUL

 

 

 

16

 

Alta-turnering

 

 

Ishavscup, BUL

 

 

 

Lagene drar på disse oppsatte turneringer med vanlig egenandel. I tillegg kan hvert lag velge en turnering til av disse turneringene mot forhøyet egenandel. Turneringsplanen tas opp på trenerforum.

16-åringene har stor aktivitet på høsten når de spiller i Toppserien og deltar derfor ikke på utenbys turneringer da.

Å delta på turneringer er positivt både sportslig og ikke minst sosialt med laget. En av suksess faktorene for at flere spiller lengst mulig er sosiale aktiviteter og bånd på det enkelte lag. Samtidig er turneringer en sportslig utviklingsarena. Det er ikke nødvendigvis å vinne turneringen som er målet, heller at flest mulig spiller mest mulig.

Vi har jevnlig trykk fra andre klubber om at vi må komme på deres turnering fordi dem er på vår Altaturnering. Vår turnering er så stor at vi ikke har mulighet å besøke alle. At klubben har en gjennomtenkt turneringsplan er en styrke sportslig og forutsigbart økonomisk.

Les om reiserutiner i Alta IF håndball


8. Teknikkmerke

Teknikkmerkeprøvene er tatt inn i planen for å brukes som en målparameter på den tekniske utviklingen for barne- og ungdomsspillerne. Målet er å motivere spillere til mer individuell teknisk trening, og å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. I merkeprøvene er det lagt vekt på å få med sentrale teknikker fra håndballspillet. Disse teknikkene er så viktige å beherske, at de uansett bør prioriteres i håndballtreninga. NB! Det er opp til treneren om han/hun vil gjennomføre teknikkmerke. Det er viktig å ikke melde på laget før treneren vet at alle spillerne behersker teknikkravet.  

For regler og gjennomføring se http://www.handball.no  fagsiden - spillerutvikling - testing - teknikkmerket.


9. Funksjonsbeskrivelser

9.1 Trener

Har hovedansvar for laget. Trener skal forberede og gjennomføre treninger, samt lede laget i kamper og turneringer. Videre skal treneren sørge for at treningene blir gjennomført på en variert og god måte, slik at målet om spillerutvikling ivaretas. Kamper skal gjennomføres etter "fair play" prinsippet, slik at en representerer klubben på en god måte. Det er viktig at trener også fremstår som en god rollefigur for spillerne både på og utenfor banen. Treneren skal sette seg godt inn i sportsplanen, og rette seg etter denne.

Utover det treningsfaglige, er trenere rollemodeller. Det forventes at trenere er sitt ansvar bevisst i forhold til å skape et trygt, inkluderende og godt treningsmiljø. Sportsplanen skal gi trenere nødvendig innsikt og rettledning som skal sikre kontinuitet i klubbens treningsarbeid.

Sportslig leder skal være trenenes samarbeidspartner og sørge for utvikling og støtte.

Treneren må holde seg oppdatert i terminlistene. Nødvendige endringer meldes til administrasjon.

9.2 Foreldrekontakt

Foreldrekontaktens oppgaver:

Skal være med å tilrettelegge for lagets sportslige - og sosiale aktiviteter, samt sørge for å få forståelse blant foreldrene for den jobben klubben gjør.

Foreldrekontakten(e) utgjør ledergruppen sammen med trenerne. Oppgaver som foreldrekontakten er ansvarlig for

9.3 Sportslig utvalg

Klubben har to sportslige utvalg, et utvalg for barn og unge (SU bu) som har ansvar for alle under 18 år og et utvalg for 18 og senior (SU s). Sportslige utvalgene skal aktivt jobbe for å implantere sportsplan blant trenere, spillere, foreldre og andre i Alta IF håndball. Sportslige ledere er valgte styremedlemmer og skal koordinere arbeidet mellom styret og de to utvalgene. Styret utnevner medlemmer til utvalgene. For å heve nivået i regionen må de sportslige utvalgene sammen med styret se til andre klubber/regioner som har oppnådd suksess i sportslig utvikling og organisering. 

9.3.1 Sportslig utvalg for barn og unge

Sammensetning av sportslig utvalg for barn og unge 

9.3.1.1 Sportslig leder barn

Sportslig leder sitter i styret og har ansvaret for å lede og delegere arbeidsoppgaver i sportslig utvalg, samt arbeide med å følge opp innholdet i sportsplanen. Sportslig leder er den som innkaller til møter i sportslig utvalg og sørger for god informasjonsflyt mellom styret og sporligutvalg barn. 

9.3.1.2 Spillerutvikler 10-16 år

"Spillerutvikleren skal være en ressursperson for både trenere og utøvere i Alta IF Håndball, med hovedfokus på å følge opp det sportslige arbeidet innad i klubben. Med både erfarings-basert og faglig kompetanse, skal denne spillerutvikleren være et hjelpemiddel for å skape og opprettholde en god treningshverdag for utøverne/trenere i klubben." 

Spillerutviklerens oppgaver: 

 • Spillerutvikleren har ansvar for det sportslige innad i klubben. Den skal følge opp trenere og se til at ferdighetsmålene i sportsplanen blir fulgt.
 • Den skal sørge for veiledning og kurs av trenere.
 • Ha ansvar for hospitering mellom lagene i klubben og påse at disse følges etter sportsplanens rammer.
 • Den skal være trenerens og spillernes "stemme" i Sportslig utvalg.

Mål for spillerutvikleren:

 • Øke kompetansen til trenere innad i klubben.
 • Bidra til utvikling av sportsplanen, samt følge med at denne sportsplanen blir gjennomført i praksis.
 • Være engasjert i sportslig utvalg, og ta opp utfordringer/temaer som treneren(e) fra de forskjellige lagene måtte ha.
 • Skape en god dialog til samtlige trenere innad i klubben

Krav til Spillerutvikleren.

 • Delta på samtlige møter i Sportslig Utvalg
 • Få trener 1 og/eller trener 2 kurs til Alta, samt engasjere trenere til å delta på dette.
 • Besøke samtlige lag fra 12-16 år x antall ganger i løpet av sesongen, og gjennomføre samtaler med treneren(e) og gi tilbakemelding/veiledning.
 • Gjennomføre spillermøter med lag som måtte ønske dette og eventuelt har neon utfordringer i laget.

Trenere som har ansvar for lag inntil 11 år, bør ha gjennomført trener 1-kurs.
Trenere som har ansvar for lag fra 12 år og oppover, bør ha gjennomført trener 2-kurs.

9.3.1.3 Spillerutvikler Mini

Skal være underlagt spillerutvikler 10-16 år. Skal ha et nært samarbeid med spillerutvikler 10-16 år og sporsligutvalgsmedlem Mini. Spillerutvikler Mini skal være en motivator og en ressurs for utviklingen av mini håndballtrernene. Spillerutvikler har ansvaret for det sportslige for mini. Spillerutvikler mini skal følge opp trenere og se til at ferdighetsmålene i sportsplanen blir fulgt.Spillerutvikler Mini må tilby veiledning og kurs. Alta IF har laget egen treningsveiledning for hvert årskull. De må deles ut ved sesongstart.

9.3.1.4 Sporsligutvalgmedlem 10-16 år

Er kontaktperson for 10-16 år trenere i klubben. Arrangerer 2 trenerforum for alle trenere i Alta IF håndball, samt arrangerer 2 møter høst/vår for 10-16 års trenere.Sekretær med ansvar for møtereferat ved alle møter i sportslig utvalg.

9.3.1.5 Sporsligutvalgmedlem Mini

Har ansvaret for å lage aktivitetsplan for mini, organisering av miniturneringer. Ved oppstart skal sporsligutvalgmedlem Mini kontakte skolene og be om å dele ut informasjon til alle elevene fra 1 klasse - 4 klasse. Informasjonen skal inneholde opplysninger om hvor og når felles oppstart og «kickoff» skal være, samt hvor og når første trening skal være.Hvert lag bør ha minst to trenere. Man må prøve å rekruttere trenere blant foreldre til første års barn og i fra egne lag fra 16 år og eldre. Dette blir ofte en bra mix, barna ser opp til ungdommene og den voksne har «foreldrerollen». Det er ønskelig at voksne spillere, etter endt karriere begynner som trenere. (se rekrutering)Sportsligutvalgmedlem Mini skal sikre at 3. klassingene samles fra de ulike skolene til et lag med fokus på identitetsbygging rundt det å være Alta IF og ikke skolelag. Her bør trenerteamet bestå av minst en trener fra hver skolekrets slik at man bygger et sterkt fremtidig trenerteam som kan dele på oppgavene.Arrangere 2 møter høst/vår for minitrenerne.

9.3.1.6 Sporsligutvalgmedlem Foreldrekontakt

Sørge for å rekruttere flinke foreldrekontakter og bistå dem med informasjon, veiledning og støtte. Synligjøre viktigheten ved dugnad, fremsnakking av klubben, trenere, dommere, sosiale tiltak på laget mm. Skal bistå lag der misnøye og konflikter oppstår.

9.3.1.7 Dommeransvarlig

Rekruttering av nye dommere fra 14 årslagene. Sette opp dommere på 10 og 12 årskamper. Ha kontakt med NHFs dommerkoordinator og dommerutvikler. Arbeide for å utdanne dommere. Dommeransvarlig skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og ordinære kamper.Skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og Region Nord. Dommeransvarlig skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og i ordinære kamper. Videre skal dommerkontakt melde på dommere for kommende sesong og begynne arbeidet med påfølgende sesong i god tid. Dommerkontakten påser at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr. Dommerkontakten skal rekruttere og sørge for å utdanne dommere. Gjøre seg kjent med sportsplan og videreformidle nødvendig innhold til dommerne.

 

9.3.2 Sportslig utvalg senior

Utvalget for 18 og senior skal bestå av fem medlemmer; en sportsligleder, en hovedansvar herrer, en med hovedansvar damer og to frie medlemmer som utvalget definerer oppgavene til.

Jobbe aktivt med styret med følgende:

 • Foreslå ansettelse av trenere
 • Foreslå treningsopplegg/mengde
 • Foreslå sportslige sesongoppkjøringer og kostnadsbehov.
 • Foreslå spillerkontrakter
 • Kontakt med spillere og planlegging av sesong
 • Foreslå utstyrsbehov
 • Sportslig organ som skal jobbe med trenere for å utvikle seniorlagene

 

9.4 Dommere

Klubben skal stille det antall dommere som antall påmeldte lag krever, i hht. NHF region Nords krav. Dommere skal tilbys kurs etter NHFs utdanningsmodell.

9.5 Dommerkontakt

Skal være bindeleddet mellom klubbens dommere og Region Nord. Dommerkontakt skal sørge for at klubbens dommere kommer til oppsatte kamper. Videre skal klubbens dommere hjelpes med eventuelle forfall til kamper og følge opp klubbens dommere i treningskamper og ordinære kamper. Videre skal dommerkontakt melde på dommere for kommende sesong og begynne arbeidet med påfølgende sesong i god tid. Dommerkontakten påser at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr. Dommerkontakten skal rekruttere og sørge for å utdanne dommere. Gjøre seg kjent med sportsplan og videreformidle nødvendig innhold til dommerne.

 

10. Hospitering

De fleste lag har noen spillere som skiller seg ut positivt. Det kan da være aktuelt å tilpasse trening og/eller kamptilbud for disse enkeltspillerne. Hospitering kan starte fra det året spilleren fyller 12 år. På lag med spillere yngre enn 12 år, skal hospitering kun skje ved mangel på spillere. Her skal ikke spillere velges ut fra ferdigheter, men rullere. Med hospitering menes et lengere treningsopphold på et tilpasset års trinn over en lengre periode, en eller flere økter i uka. Spilleren følger samtidig trening med eget lag.

Viktige prinsipper:

 

 • All hospitering forutsetter at spilleren er positiv og motivert.
 • Ved hospitering skal eget lag alltid prioriteres.
 • De som skal få tilbudet er spillere med gode holdninger og ferdigheter.
 • Trenerne har det beste grunnlaget for å velge ut hvem som skal få tilbud om å hospitere.
 • Målet med hospitering er å utvikle gode spillere og skape motivasjon.
 • Spillere som hospiterer skal ha samme rettigheter som spillerne på laget spilleren hospiterer på.

 

Det må rettes spesiell oppmerksomhet mot spillerens opptreden ved trening på eget lag i hospiteringsperioden. Et forhold som kan inntreffe, er at spilleren blir "hovmodig" og ikke synes treningen med eget lag er så spennende og faktisk har for dårlig intensitet og kvalitet på disse treningene. Her skal det settes krav til spilleren at hun/han skal være med på å gjøre eget lags treninger bedre som følge av at hospiteringsordningen.

 

11. Rekruttering

11.1 Trenere

Hvert lag bør ha minst to trenere. Man må prøve å rekruttere trenere blant foreldre til første års barn. Og i fra egne lag fra 16 år og eldre. Det blir ofte en bra mix, barna ser opp til ungdommene og den voksne har «foreldrerollen». Det er ønskelig at voksne spillere, etter endt karriere begynner som trenere.

Sportslig leder mygg/barn må tilby veiledning og kurs. Alta IF har laget egen treningsveiledning for hvert års kull. De må deles ut ved sesongstart. De foreldrene som påtar seg trenerrollen slipper treningsavgift og dugnad. Fri adgang til alle herre og dame kamper som klubben er ansvarlige for.

11.2 Spillere

Ved oppstart skal sportsligleder mygg kontakte skolene. Be om å dele ut informasjon til alle elevene fra 1 klasse t.o.m. 4 klasse. Informasjon skal inneholde opplysninger om hvor og når felles åpendag skal være. Hvor og når første trening skal være. (for dem som ikke kan komme på åpendag)

Felles åpen dag:

Man bør minst ha to åpne dager. En for 1 og 2 klasse og en for 3 og 4 klasse.

 • Målet med åpendag er å få flere nye spillere og foreldre.
 • Finne lag og trenere til alle.
 • Tilby ulike aktiviteter for ungene. Aktivitetene må være klarlagt og gjennomgått av alle som skal bidra på aktivitetsdagen. For mange er dette første møte med Alta IF, og det må bli et positivt møte.
 • Gutter 16 og jenter 16 laget bidrar.
 • Arrangere foreldre møte. Presentasjon og utdeling av informasjon til foreldrene. (Hva forventes av foreldrene? Dugnad, oppmøte på trening osv.)
 • Åpen kiosk
 • Andre ting kan være: sportsleverandør som tilbyr billige håndballer. Sponsor for dagen som deler ut drikkeflasker, t-skjorter osv.
 • Hvis det er færre enn 8 spillere på en skole (1 og 2 klasse,mix) bør man gå sammen med en annen skole for å trene.
 • Sportslig leder mygg har ansvaret for åpendag.
11.3 Dommere

Klubbens dommeransvarlig skal sørge for rekruttering i fra gutter og jenter 13 år og oppover. Det er og ønskelig at voksne spillere, etter endt karriere begynner å dømme håndball.

11.4 Foreldrekontakt

Rekruttere kreative, ressurssterke foreldre. De som påtar seg oppgaven ved å være foreldrekontakt slipper annen dugnad, unntatt under Altaturneringen.

 

12. Kurs og kompetanse

12.1 Trenerkurs

Kompetente trenere er en forutsetning for klubbens sportslige utvikling, og det er et mål at klubbens trenere skal ha trenerutdanning. Er det trenere som ikke har dette, skal klubben legge til rette for at trenerutdanning kan gjennomføres. Det forventes at klubbens trenere opparbeider faglig kompetanse.

Trenere som har ansvar for lag inntil 11 år, bør ha gjennomført trener 1-kurs. 
Trenere som har ansvar for lag fra 12 år og oppover, bør ha gjennomført trener 2-kurs.

12.2 Dommerkurs

Aspirant kurs (barnekampleder?) og Dommer 1 kurs tilbys etter behov. Dommerkontakt har ansvaret for å få arrangert kurs.

12.3 NHF instruktør

Se www.handball.no fagsiden - utdanning

 

13. Treningsveileder

Er et hjelpemiddel for trenere i minihåndball. Inneholder tips og utvalgte øvelser for hvert år kull. Kontakt sportslig leder for mer informasjon.

14. Koordinator

Kontorleder skal ha kontakt med de andre klubbene i Alta/Finnmark. Fange opp dersom andre klubber legger ned tilbud i enkelte årsklasser, ta kontakt for å gi tilbud i vår klubb . Lage statistikk i vår klubb om frafall. Kontakte utøvere som slutter og prøve å finne ut hvorfor de slutter. Ha dialog, samt koordinere sesongen med fotballgruppa og Finnmark Fotballkrets. (Tuneringer, NNM, BRING)

 

 


2. divisjon menn - 01, Håndballsesongen 2019/2020

Nr Lag K V U T P
1 Oslo-Studentenes IK 9 9 0 0 18
2 Vålerenga 11 9 0 2 18
3 Nordstrand 9 7 0 2 14
4 Ros 11 5 4 2 14
5 Kolbotn 11 6 1 4 13
6 Haslum IL 10 6 1 3 13
7 Bækkelaget Håndball Elite 2 10 5 0 5 10
8 Ski 11 4 0 7 8
9 Kjelsås 10 3 1 6 7
10 Alta IF 10 3 1 6 7
11 Bravo 11 2 0 9 4
12 Bodø HK 2 13 0 0 13 0


 
Hovedsponsor Barn & Unge:
 
Partner:

 

Patriot:
 
 
Design: co:media
Utviklet av: K2 Solutions AS
©2017 - 2019 Alta If, Publiseringsløsning: K2 Solutions AS