Årsmøte Alta Idrettsforening 2021

Hovedstyret

Årsmøte i Alta IF (hovedstyret) avholdes tirsdag 16. mars 2021 kl. 19:00 på Teams

Som følge av Covid 19, har styret besluttet at årsmøtet avholdes digital ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til jfr. uttalelse av NIFs lovutvalg 12. Mars 2020. Påmelding til Teams møte vil bli lagt ut I løpet av neste uke.

Frist for innsendelse av saker er tirsdag 2. mars. Saker som ønskes behandlet sendes til post@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Generell informasjon om Årsmøtet:
•Årsmøtet avholdes en gang i året og er klubbens høyeste organ
•Møtet skal annonseres minst 1 måned i forkant direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, i tillegg på klubbens hjemmeside
•Alle idrettslagets medlemmer har adgang til Årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, evt også vedta at Årsmøtet kun er åpent for medlemmer
•Forslag som skal behandles må være sendt Hovedstyret senest 2 uker før møtedato
•Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter (årsmelding, regnskap, budsjett, etc) med innstillinger til vedtak gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet (legges på hjemmesiden)
•For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og ha hatt gyldig medlemskap (oppfylt medlemsforpliktelsene) i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
•Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og til representant til ting eller møter i overodnede organisasjonsledd